„ВиК“ ООД – Габрово обхваща територията на общините Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 86 707 жители. Услугата Водоснабдяване се извършва в 139 населени места като е обхванато 99 % от общото население. За 28 населени места се купува вода от „Бяла“ ЕООД – Севлиево и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода са изградени само в град Габрово – ПСПВ „Киселчова могила“ и ПСПВ „Малуша“.

Пречиствателна станция за отпадъчни води има само в гр. Габрово, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. Процесът на пречистване е двустъпален – механично и биологично стъпало. Утайките след уплътняване се обезводняват на изсушителни полета.

Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

Дружество „ВиК“ ООД град Габрово е регистрирано с решение на Габровския окръжен съд по фирмено дело № 2850 от 1991 година.

Услугите се извършват чрез 76 водоснабдителни системи и 5 канализационни системи.

Сграда ВиК Габрово
Язовир Христо Смирненски

Информация за дружеството
„ВиК“ ООД – Габрово e дружество с ограничена отговорност. Държавата е мажоритарен собственик с 51%. Община Габрово е с 36%, Трявна – 7%, Дряново – 6%. Дружеството се представлява от управителя инж. Владимир Георгиев Василев.

ВиК“ ООД – Габрово поддържа и обслужва:

Водоизточници – яз. „Христо Смирненски“ и 159 повърхностни и подземни водоизточници
Външна водопроводна мрежа – 466 км
Вътрешна водопроводна мрежа – 666 км
Помпени станции и хидрофори – 53 бр.
Напорни водоеми – 199 бр.
Канализационна мрежа – 146 км

 

Услуги, извършвани в отдел Производствено-технически
 1. Издаване на Предварителен договор по смисъла на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ с изходни данни за проектиране на водопровод и канал.
  1. Необходими документи:
   • Заявление;
   • Документ за собственост на имота;
   • Скица (кадастрална карта, виза за проект);
   • Нотариално заверено пълномощно при повече от един собственик или наследник;
  2. Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на следните места:
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Габрово – гр. Габрово, бул. „Трети март” № 6, отдел „ПТ”, тел: 066/816 119;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Генерал Столетов”, началник район, тел: 0676/ 733 70;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Трявна – гр. Трявна, ул. „Украйна”, началник район, тел: 0677/25 13
  3. Срок за извършване на услугата – 15 дни от подаване на заявлението.
  4. Заплащане на услугата по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
 2. Съгласуване на инвестиционен проект, ПУП, скица, промяна предназначението на обект.
  1. Необходими документи:
   • Заявление;
   • Инвестиционен проект (ПУП, скица, виза за проект);
  2. Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на следните места:
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Габрово – гр. Габрово, бул. „Трети март” № 6, отдел „ПТ”, тел: 066/816 119;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Генерал Столетов”, началник район, тел: 06767/33 70;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Трявна – гр. Трявна, ул. „Украйна”, началник район, тел: 0677/25 13
  3. Срок за извършване на услугата – 15 дни от подаване на заявлението.
  4. Заплащане на услугата по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово
 3. Издаване на становище от общ характер
  1. Необходими документи:
   • Заявление;
   • Документ за собственост на имота;
   • Скица (кадастрална карта, виза за проект);
   • Нотариално заверено пълномощно при повече от един собственик или наследник;
   • Служебна бележка от отел „Инкасо” за липса/наличие на задължения към „ВиК” ООД – Габрово;
  2. Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на следните места:
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Габрово – гр. Габрово, бул. „Трети март” № 6, отдел „ПТ”, тел: 066/816 119;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Дряново – гр. Дряново, ул. „Генерал Столетов”, началник район, тел: 06767/33 70;
   • За обекти, намиращи се в населени места от Община Трявна – гр. Трявна, ул. „Украйна”, началник район, тел: 0677/25 13
  3. Срок за извършване на услугата – 15 дни от подаване на заявлението.
  4. Заплащане на услугата по цени, утвърдени от Управителя на „ВиК” ООД – Габрово

 

Цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2020 г. 

С Решение № Ц – 37 от 23.12.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.01.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово:

cena voda gabrovo

ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В ЛВ./КУБ. М БЕЗ ДДС С ДДС
Доставяне вода на потребителите 1,664 1,997
Отвеждане на отпадъчни води 0,176 0,211
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители 0,419 0,503
Общо
2,259
2,711

 

* Цената на водата е сбор от цените на услугите: 

 1. Доставка на питейна вода
 2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа)
 3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция)

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ:  БЕЗ ДДС  С ДДС
степен на замърсяване 1 0,532 0,638
степен на замърсяване 2 0,695 0,834
степен на замърсяване 3 0,942 1,130
Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,353 0,424

Адрес:

Our Address:

Габрово, бул. Трети март 6

Telephone: