„Водоснабдяване и Канализация – ЕООД Благоевград“ e еднолично дружество с ограничена отговорност, с принципал МРРБ. Адрес на управление ул. Антон Чехов 3, Благоевград ..

„Водоснабдяване и Канализация – ЕООД Благоевград“ е вписан в Централния професионален регистър на строителя – УДОСТОВЕРЕНИЯ

Технически отдел:

1. Изготвя предложения за производствената, техническата и инвестиционната политика на дружеството и участва в тяхната реализация;

2. Оказва съдействие и техническа помощ на регионалните поделения и абонатите на дружеството при решаване на възникнали технически проблеми, свързани с експлоатацията на В и К – мрежите и съоръженията;

3. Изготвя проекти за ремонт и реконструкция на В и К – мрежите;

4. Изготвя необходимите съгласувателни документи и становища издавани от „В и К” ЕООД – Благоевград, съграсно ЗУТ, а именно:

– издаване изходящи данни за проектиране;

– съгласува ПУП и схемите към него;

– изготвя предварителни договори по чл. 143 ал. 1 от ЗУТ за нови обекти;

– изготвя договори за присъединяване по чл. 177 от ЗУТ.

5. Участва в експертни съвети към общините и приемателни комисии на значими строителни обекти;

6. Поддържа паспортизацията на ВиК  – мрежата на дружеството;

7. Обработва информацията за възникнали аварии по ВиК мрежата;

 

 Отдел “Контролно–измервателни прибори, автоматика и енергомощности“

1. Извършва проектиране, изработване, монтаж и пусково – наладъчни работи на апаратура и електрическите табла, включени в конфигурацията на Автомотизираната система за управление и контрол / АСУК / ;

2. Изработва  и  монтира електрически табла за управление и автоматика на помпени станции, монтира помпени агрегати на територията на дружеството;

3. Със специализирана контролно – измервателна апаратура извършва трасиране на водопроводи и кабели и комплексни измервания на електрически инсталации и уреди ;

4. Денонощно приема и предава на дежурните екипи информация за възникнали аварии и други проблеми по В и К – мрежи и съоръжения.

5. Предприема необходимите мерки по пренасочване и разпределение на необходимите водни количества, чрез средствата на АСУК за осигуряване на нормално водоподаване;

6. Открива и води дневници и форми  за отчитане на данни за управляваните от АСУК обекти и за информация, постъпила от потребителите на ВиК услуги.

7. Подсигурява необходимото аварийно осветление при отстраняване на аварии по ВиК мрежа и съоръжения ;

8. Отговаря за правилната експлоатация на помпените станции на дружеството;

9. Извършва наладка, монтаж и поддръжка на дозаторни помпи за обеззаразяване на питейна вода;

10. Ръководи, координира и контролира дейността по осигуряване на правилната експлоатация на електрическите и комуникационните мрежи и системи;

11. Провежда ежегодни изпити за квалификационни групи на персонала, работещ по електрическите системи и заварчиците.Осъществява дейност по надзора на съоръженията с повишена опасност.

12. Извършва проверка за точността на измерване на различните видове водомери.

13. Извършва ремонт на водомерите на абонатите.

 

 

Отдел “ Контрол на качеството на водите “:

1. Извършва необходимите проучвания и подготвя договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, с юридически и физически лица, които заустват или ще заустват описаните отпадъчни води в канализационната мрежа, експлоатирана от дружеството;

2. Организира контрола над потребителите за спазване на изискванията и нормите в договорите;

3. Организира изчисляването на санкциите при неизпълнение и нарушение на договорите;

4. Проследява технологичните процеси в работата на пречиствателните станции, следи за изпълнението на дейностие по управление на генерираните отпадъци от ПСОВ;

5. Организира процеса на обеззаразяване на питейните води по населените места и групи водоизточници като : следи за състоянието на хлораторните станции / сгради и апаратура /, осигурява хлорни съдове в т.ч. доставки от производителя и снабдяване на хлораторните станции, осигуряване на остатъчен хлор във водите.

6. Осъществява дейността по получаване на разрешителни за водоползване, включваща  процедура по изготвяне на документацията за разрешителните; учредяване на санитарно – охранителни зони на водоизточниците; изграждане на водомерно стопанство на водоизточниците;

7. Осъществява връзката с Басейнова дирекция за изпълнение на задълженията на дружеството по издадените разрешителни за водоползуване и заповеди за определяне на СОЗ.

8. Организира и контролира процеса на периодично измерване на дебитите на водоизточниците;

9. Осъществява дейността по определяне на таксата за водовземане;

10. Организира и контролира пробонабирането от зауствания и анализ на качествата на отпадъчните води.

11. Организира и контролира дератизацията на канализационната мрежа на населените места, поддържана от ВиК дружеството.

12. Сертификати по ISO: ISO 14001:2004 ; ISO 9001:2008

13. СПРАВКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ на гр.Благоевград

 

 

Авторемонтна работилница:

1. Отговаря за правилното съхранение, експлоатация, техническо обслужване и ремонт на транспортната техника и строителна механизация;

2. Участва в определянето на разходните норми и контрола по разхода на гориво и смазочни материали;

3. Извършва ремонта и техническото обслужване на транспортните средства, собственост на дружеството;

4. Извършва ежедневен инструктаж на водачите на МПС за безопасност на движението по пътищата;

5. Контролира използването на МПС и механизацията по предназначението чрез GPS– системата за контрол на автомобилните паркове.

 

Отдел “ Финансово и счетоводно отчитане “:

1. Регистрира счетоводните операции и води систематични регистри за обобщаване на счетоводната информация;

2. Съставя първичните и вторичните счетоводни документи, оборотната ведомост, междинните и годишните финансови отчети;

3. Разработва счетоводната политика на предприятието;

4. Приема, съхранява и предава парични средства, извършва касови операции, оформя приходните и разходните ордери;

5. Изчислява и осчетоводява държавните такси и вноските за държавния бюджет, общинския бюджет и бюджета на държавно обществено осигуряване;

6. Осъществява процеса на разплащане с кредитори и длъжници на предприятието;

7. Следи за спазването на финансовата и платежна дисциплина, като извършва текущ и последващ контрол при отчитане на счетоводната документация и следи за недопускане на финансови злоупотреби.

 

Отдел „Правно-административни въпроси и продажби и инкасо”

1. Осъществява правно – нормативното  обслужване на структурните звена на дружеството;

2. Осигурява юридическа помощ при сключване, изменение, допълване и прекратяване на договорите с доставчиците и клиентите на дружеството;

3. Осъществява процесуалното представителство на дружеството пред съдилищата;

4. Съгласува сключването, изменнението и прекратяването на договорите, както и издаването на заповедите, свързани с трудовите и облигационните правоотношения;

5. Участва в изготовянето на документи и в провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

6. Съдейства на контролните органи при извършване на проверки по всички  производствено – стопански въпроси;

7. Извършва изследване на трудовите процеси и използуването на човешките ресурси; анализ и проектиране на длъжностите;

8. Участва в определянето на общите и допълнителните потребности от работна сила, разработване на щатно длъжностното разписание на предприятието;

9. Участва в разработването и усъвършенствуването на системата за оценяване на трудовото представяне, подпомагане на преките ръководители за нейното прилагане;

10. Проучва на потребностите от квалификация и преквалификация на лицата, заети в предприятието;

11. Изготвя на трудовите възнаграждения на персонала в съответствие с приетите системи на заплащане на труда и действащите икономически закони;

12. Участва в подготовката на колективните трудови договори със синдикалните организации;

13. Оформя и съхранява на личните досиета на работниците и служителите на дружеството;

14. Разработва предложения за повишаване на мотивацията на персонала на фирмата;

15. Участва в дейността по разработване на планове и програми за подобряване на условията на производствената среда, за подобряване на социално – битовото обслужване на работниците и служителите.

16. Отчита ежемесечно консумираните количества вода от потребители на водната услуга ;

17. Събира  инкасираните суми за предоставените на потребителите услуги;

18. Фактурира инкасираните суми на потребителите от обществения сектор;

19. Извършва компютърна обработка на данните, подадени от инкасаторите, и актуализира базата от данни;

20. Изготвя справки за инкасираната, платена и неплатена такса за вода и канал;

21. Констатира изправността на отчитаните водомери и своевременно уведомява потребителите и ръководителя на водомерната група за отстраняване на повредите;

22. Изгражда и поддържа компютърните мрежи в дружеството;

23. Извършва техническа профилактика на компютърните конфигурации и периферните устройства;

24. Участва при избора и актуализирането на потребителския и специализиран софтуер;

35. Разработва и поддържа локални бази от данни и програмни продукти.

Отдел  „Снабдяване и поддръжка “:

1. Организира дейността по закупуване, доставката на материали, ГСМ и отчитане на съответните документи;

2. Изготвя доклади и предложения за провеждане на процедура по възлагане на обществени поръчки, в съответсвие с вътрешните правила и закона за обществените поръчки.

3. Участва във внедряването на програмен продукт за организиране на дейността на складовото стопанство – доставка, съхранение, осчетоводяване;

4.Следи за правилната експлоатация на машините и съоръженията и материалните средства;

5. Контролира състоянието на складовата база;

6. Проучва нови потенциални доставчици, следи за изменението цените на материалите, предлага налагащи се промени в сключените договори за доставка на стоки и материали и търсене на неустойки при неспазване на договорените отношения;

7. Организира дейността на ремонтната група по планови и извън планови ремонтни дейности

 

 Експерт здраве и безопасност при работа :

1. Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

2. Консултира и подпомага управителя на дружеството и ръководителите на структурните звена по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;

3. Организира и участва в процеса на изготвяне оценка на риска и подпомага службата по трудова медицина при изпълнение на задълженията им;

4. Изисква осигуряването на подходящи средства за индивидуална защита, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;

5.Организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации.

6. Организира и участва при изследване на причините за трудовия травматизъм, води разследване на трудовите злополуки;

7. Осъществява дейност във връзка с пожарната и аварийната безопасност, мобилизационната подготовка и гражданска защита;

8. Осъществява контрол за правилното водене  на регистрите и спазване  изискванията на закона за  защита  на личните данни.

9. Сертификат по ISO: OHSAS 18001:2007

 

Регионални поделения:

1. Осигуряват подаване на питейна вода на консуматорите с качества, отговарящи на БДС.

2. Отстраняват максимално бързо авариите по водснабдителните и канализационните мрежи на населените места.

3. Извършват текущо поддържане на водоснабдителните  и канализационните системи и съоръженията по тях – водохващания, хлораторни станции, резервоари, шахти, СК, регулатори за налягане, преливници и др.

4. Осъществавят реализацията на инвестиционната програма на дружеството, като извършват основни ремонти на водоснабдителните и канализационни системи :

– подмяна на улични водопроводи;

– монтаж на регулатори на налягане;

– монтаж на допълнителни СК и ПХ;

– строителство на нови водопроводи в квартали, където няма циркулация на водата;

 

Пречиствателни станции:

1. Печиствателните станции за питейни води (ПСПВ) пречистват и подобряват качеството на подаваната на населението питейна вода по безреагентни и реагентни методи;

2. Химико – технологичната лаборатория при ПСПВ  извършва непрекъснат и периодичен контрол на суровата и пречистена вода по определени физико – химични показатели;

3. На ПСПВ се регулира подаваното към съответните групи от населени места водно количество;

4. Пречиствателните станции за отпадни води (ПСОВ) пречистват отпадъчните битови и промишлени води съгласно действащите стандарти и нормативна уредба;

7. В ПСОВ се организира и контролира правилното съхранение и отвеждане на отпадъчните материали до съответното депо.

 

Лаборатория за изпитване на води :

1. Извършва пробовземане и изпитване на води за питейно-битови нужди по физико-химични и микробиологични показатели;

2. Провежда вътрешно фирмен контрол на води от водопроводната мрежа на населените места,  от повърхностни и подземни водоизточници;

3. Участва в междулабораторни изпитвания за пригодност;

4. Изготвя констативни протоколи при установени отклонения в качествата на водите;

5. Изпитвателна лаборатория за питейни води (ИЛПВ) извършва услуги на външни клиенти съгласно Сертификат за акредитация и утвърден ценоразпис на услугите.

6. Сертификат за акредитация – натиснете тук.

 

На основание Решение № Ц – 32/19.08.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл.14 ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ДВ бр.18/2005г. цените за водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.09.2013 г., са както следва:

1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

1.1. Гравитачна водоснабдителна система

/гравитачно добиване на вода без ПСПВ/                                   0,81 лв/м3 без ДДС

 

1.2. Смесена водоснабдителна система

/смесено добиване на вода – помпено и

гравитачно с ПСПВ/                                                                       1,02 лв/м3 без ДДС

 

2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води             0,13 лв/м3 без ДДС

 

3. Цена на услугата пречистване на отпадъчни води

3.1. Битови и приравнените към тях обществени,

търговски и други потребители –                                                0,24 лв/м3 без ДДС

 

3.2. За промишлени и други стопански потребители:

3.2.1. Степен на замърсяване 1                                                    0,37 лв/м3 без ДДС

3.2.2. Степен на замърсяване 2                                                    0,49 лв/м3 без ДДС

3.2.3. Степен на замърсяване 3                                                    0,73 лв/м3 без ДДС

 

Адрес:

Our Address:

Благоевград, ул. Антон Чехов 3

Telephone: