ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„УЕБ МЕДИА БГ“ ЕООД (по-долу наричано още „УЕБ МЕДИА БГ“,  „Дружеството“, „ние“ или „нас“) е компания, която винаги се е стремяла да опази в най-голяма степен личните данни, до които има достъп във връзка с дейността си.

 

Целта на настоящата политика за защита на личните данни е да представи по ясен и достъпен начин:

 • Какви лични данни събираме и обработваме при посещение на нашия уебсайт stroitelen-register.com;
 • Как използваме Вашите лични данни;
 • Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;
 • На кого ще разкрием евентуално Ваши лични данни;
 • Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните.

 

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате www.stroitelen-register.com.

 

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на Вашите лични данни е „УЕБ МЕДИА БГ“ ООД, ЕИК 205464825 със седалище и адрес на управление: гр. София 1734, район Студентски, ж.к. Студентски град, ул. „Пъстър свят“ № 7, вх. Б, ет. 1,  офис 1 и 2, представлявано от Петър Петров,  тел.: 0877765423, email: office@ stroitelen-register.com.

 

ПРИНЦИПИ, НА КОИТО УЕБ МЕДИА БГ СЪБИРА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни в УЕБ МЕДИА БГ се събират и обработват на основата на принципа на:

 • добросъвестност и прозрачност;
 • законност;
 • сигурност;
 • предвидимост.

 

 

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

Личните данни са информацията, чрез която едно физическо лице може да бъде идентифицирано. Такава информация са например имената Ви, ЕГН, адрес, телефонен номер, данни за плащане,  Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

 

УЕБ МЕДИА БГ събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

 

Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате предоставяните от нас услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. УЕБ МЕДИА БГ събира и обработва минимално необходимото количество лични данни, за да може да предоставя своите услуги и за да може нейните потребители да се чувстват сигурни, че събраните лични ще бъдат защитени данни в максимална степен.

 

Ние събираме и обработваме следните лични данни:

 • При посещение на нашия уебсайт се записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система;
 • Когато се свързвате с нас по телефон, разговорите се записват и съхраняват временно, за целите на сигурността и подобряване на качеството на нашето обслужване;
 • Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете;
 • Ползването на определени функционалности на уебсайта на УЕБ МЕДИА БГ изискват регистрация или парола за достъп. При регистрацията Вие ни предоставяте Ваши лични данни: имена, адрес на електронна поща,телефон;
 • Ние събираме и обработваме история на Вашите посещения изаявки на уебсайта, за целите на статистически и маркетингов анализ;
 • Определена част от данните, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да бъдат предостявани на държавни, общински или съдебни органи, когато приложимото законодателство предвижда това или въз основа на акт от орган, който е овластен да разреши и/ или изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лични данни.

 

С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще събираме и обработваме личните Ви данни, само ако имаме законово основание за това.Законовото основание ще зависи от причините, поради които събираме и имаме нужда да използваме Вашите данни. В повечето случаи ще имаме нужда да обработим данните Ви, за да можем да предоставяме услугите, които част от дейността ни и които Вие желаете да получите.

 

Възможно е също така да обработваме личните Ви данни поради една или повече от следните причини:

 • За спазване на законово задължение (напр. за спазване изискванията за счетоводното и данъчно законодателство съгласно ЗСч, ЗДДС, ЗКПО и т.н.);
 • Предоставили сте ни съгласие да използваме личните Ви данни (напр. за маркетингови цели), вкл. да използваме адреса на електронната Ви поща,  за да Ви изпращаме информация за наши актуални услуги. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да Ви изпращаме периодично тази информация по имейл, чрез смс, по телефон или по всеки от тези начини. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите.

 

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетигнгова информация от нас по всяко време като пишете до нас по всеки удобен за Вас начин: чрез писмо по електронна поща или чрез подаване на писмено искане в офис на УЕБ МЕДИА БГ.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на УЕБ МЕДИА БГ данни на трети лица в нарушение на техните права, тъй като УЕБ МЕДИА БГ няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес на получаване или доставка на пратка и всякакви други.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

УЕБ МЕДИА БГ не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и УЕБ МЕДИА БГ, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

Данните Ви може да бъдат предоставени на наши доставчици във връзка с изпълнение на законови задължения, упражняване на права или изпълнение на задължения по договорни отношемия с Вас и / или защита на легитимен интерес, като такива например, но не само, на лица предоставящи  счетоводни или юридически, или други.

 

Отделно в определени случаи, УЕБ МЕДИА БГ може ангажира подизпълнители, чрез които осигурява допълнителна сигурност на Вашите данни и които в даден момент може да имат достъп до системите и базите данни на УЕБ МЕДИА БГ, включително: за поддръжка и защита на инфраструктурите и  сървърите.

 

Бихме искали да обърнем внимание, че всички наши подизпълнители са ангажирани след внимателен подбор и след проверка на способността ти им да осигуряват защита на лични данни. Те извършват обработка само въз основа  изричните ни указания и инструкции.

 

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

Периодът на съхранение на лични данни, е в зависимост от нормативно регламентирания срок за съхранение и не може да бъде по-дълъг.  Така например, когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от УЕБ МЕДИА БГ на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са събрани.

 

Ваши лични данни,  предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на УЕБ МЕДИА БГ, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате да бъдете дерегистрирани и да бъде заличен Вашия профил.

 

Ваши лични данни, предоставени във връзка с ползвана от Вас услуга на УЕБ МЕДИА БГ, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.

 

Ваши лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми, в това число и при незавършена регистрация на уеб сайта на УЕБ МЕДИА БГ, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

 

Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттегяане на Вашето съгласие.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

УЕБ МЕДИА БГ е предприело необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни).

 

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие като субект на лични данни имате:

 • право на информация дали притежаваме Ваши лични данни, какви Ваши данни притежаваме и защо ги притежаваме;
 • право на достъп до Вашите лични данни, което Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • право на възражение, което Ви позволява да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позовавате на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели, както и да възразите в случаите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • право на преносимост на данните, което Ви позволява да поискате данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице. Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ електронен формат;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни данни, което Ви позволява да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
 • право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата лична информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • право да поискате изтриване на Вашите лични данни, което Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме;
 • право на оттегляне на съгласие. В случаи, в които сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон;
 • право на защита.

 

Ако желаете да упражните някое от тези права е необходимо да отправите искане до УЕБ МЕДИА БГ. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие щ необходимо да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си.

Не се дължат такси, за да упражните някое от посочените права. Независимо от това обаче, моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-конкретно поради своята повторяемост и/ или упражняването им е свързано съз значителни разходи, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
  2. да откажем да предприеме действия по искането.

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.

НАДЗОРЕН ОРГАН

В случай, че считате, че правата Ви във връзка с Ваши лични данни са нарушени, имате право да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.